Algemene Voorwaarden

Naam: GAAF! adviesgroep B.V.
Postadres: Zutphensenweg 55, 7418 AH Deventer
Mailadres: info[at]gaafadviesgroep.nl
Telefoonnummer: 06 46 06 40 22

Geldig vanaf 16 oktober 2019

Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van GAAF! adviesgroep B.V. Door het geven van een opdracht aan GAAF! adviesgroep B.V. erkent de opdrachtgever dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten.

Artikel 3: Overeenkomst; duur, opschorting en beëindiging
1. Elke overeenkomst van GAAF! adviesgroep B.V. wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst kan door beide partijen op elk moment worden opgezegd.

2. Bij opzegging, onderbreking of annulering zal de opdrachtgever aan GAAF! adviesgroep B.V. de gewerkte uren en de gemaakte kosten vergoeden.

3. Als de opdrachtgever geliquideerd wordt, surseance van betaling heeft aangevraagd of gekregen, in staat van faillissement is verklaard dan wel faillissement is/heeft aangevraagd of de wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard, heeft GAAF! adviesgroep B.V. het recht de overeenkomst per direct te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever toch verplicht de gewerkte uren en gemaakte kosten te betalen.

4. Als de werkzaamheden niet volledig betaald zijn mag GAAF! adviesgroep B.V. de afgifte van stukken of andere zaken van de opdrachtgever opschorten, totdat alles betaald is.

Artikel 4: Termijn en wijze van uitvoering van de werkzaamheden
1. Als de opdrachtgever niet tevreden is met het resultaat dan moet dat binnen 14 dagen worden gemeld. GAAF! adviesgroep B.V. moet dan de kans krijgen de opdracht alsnog goed uit te voeren.

2. GAAF! adviesgroep B.V. heeft het recht anderen in te schakelen om de opdracht mede uit te voeren. Dit zal uiteraard altijd eerst aan de opdrachtgever worden verteld. Deze voorwaarden gelden dan ook voor degenen die GAAF! adviesgroep B.V. inschakelt.

Artikel 5: Betaling
1. Alle rekeningen dienen binnen 14 dagen te worden betaald. Als er niet op tijd betaald wordt dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat in verzuimstelling nodig is.

2. Een klacht over de uitgevoerde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

3. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever een rente van 1% per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd. Ook kan GAAF! adviesgroep B.V. bij niet tijdige betaling aanspraak maken op vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag.

Artikel 6: Overmacht
Als GAAF! adviesgroep B.V. door overmacht, dat is ook bij ziekte, de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt dan kan geen schadevergoeding worden gevraagd. GAAF! adviesgroep B.V. zal de opdracht dan alsnog uitvoeren op het moment waarop dat mogelijk is.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. GAAF! adviesgroep B.V. is niet aansprakelijk als er schade ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie van de opdrachtgever of als een door de opdrachtgever beoogde doel of termijn niet gehaald wordt.

2. De aansprakelijkheid van GAAF! adviesgroep B.V. is altijd beperkt tot tweemaal het offerte bedrag welke is overeengekomen.

3. GAAF! adviesgroep B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, waaronder begrepen schade doordat of nadat de opdrachtgever met gebruikmaking van (de resultaten van) de werkzaamheden van GAAF! adviesgroep B.V. vervolgwerkzaamheden heeft verricht of door een derde heeft doen verrichten, dan wel de (de resultaten van) de werkzaamheden heeft bekendgemaakt. De opdrachtgever vrijwaart GAAF! adviesgroep B.V. tegen alle mogelijke aanspraken van derden.

4. GAAF! adviesgroep B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging, vertraagde aflevering of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, hierbij inbegrepen post via sociale media.

5. GAAF! adviesgroep B.V. is niet aansprakelijk voor het ongewenste gedrag van medewerkers of gedrag voortkomend vanuit een in de persoon gelegen handicap voor, tijdens, of na trainingen, cursussen, workshops of één op één gesprekken.

Artikel 8: Intellectuele eigendom
1. GAAF! adviesgroep B.V. behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest die zij (heeft) gebruikt of voortgebracht tijdens het uitvoeren van de opdracht.

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten, waaronder onder meer begrepen procedures, werkwijzen, presentaties, tekstmateriaal en adviezen, te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter hand te stellen anders dan in de gebruikelijke uitoefening van de onderneming van opdrachtgever en na volledige betaling aan GAAF! adviesgroep B.V.

Artikel 9: Geschillen, toepasselijk recht, verjaring
1. Een geschil wordt beheerst door Nederlands recht en voorgelegd aan de Rechtbank.

2. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ter zake de uitvoering van de overeenkomst beloopt, in afwijking van de wettelijke termijn, één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag van de afronding van de werkzaamheden.

De Algemene Voorwaarden kunt u hier ook als PDF bestand downloaden.
Om PDF bestanden te kunnen lezen, dient u Adobe Acrobat Reader (gratis) te installeren.